:: يکشنبه 30 شهريور 1399
   

Enter Title

اولاد علی بیگ: شاخه ی علینقی خان میرپنجاولاد علینقی خان میرپنج (شجیع الملک) سرشاخه ی این اولاد 1- اولاد هادی خان یاور


تصویر پس زمینه، هادی خان یاور را نشان می دهد و اصل عکس نزد ثریا خانم شجیعی است


2- اولاد علی خان سرتیپ


تصویر پس زمینه محمدامین خان را نشان می دهد و اصل عکس نزد ثریا خانم شجیعی است


3- اولاد شیخ محمدتقی
4- اولاد عباسعلی خانتصویر پس زمینه عباسعلی خان را نشان می دهد و اصل این عکس نزد عشرت خانم شجیعی است


4-1- اولاد مجتبی خان


تصویر پس زمینه مجتبی خان را نشان می دهد و اصل عکس نزد عشرت خانم شجیعی است


4-2 اولاد امیرحسین خان


4-3 اولاد محمد خان


4-4 اولاد غلامرضا خان4-5 اولاد عفت خانم


4-6 اولاد مخصوص خانم


4-7 اولاد مانوس خانم5- اولاد فاطمه خانم یا خانم باغ

فاطمه خانم در ابتدا همسر کاظم خان قرایی بوده و از کاظم خان دو فرزند به نام های شوکت و محمدخان داشته، شوکت خانم در کودکی فوت می کند. فاطمه خانم بعد از فوت کاظم خان به عقد محمدجعفرخان سالارشجاع در می آید و از سالار شجاع یک دختر به نام خانم مقصود داشته است6- اولاد خاقان خانم یا والده ی محمدناصرخان

خاقان خانم همسر نظرعلی خان سرتیپ بوده است7- اولاد بتول خانم