:: يکشنبه 30 شهريور 1399
   

Enter Title


اولاد علی بیگ: شاخه ی باب خان سلطان


اولاد باب خان سلطان1- اولاد مهدی خان


اولاد پرویز خان و اعلا خانماولاد سعید خان2- اولاد حسن خان سلطان

حسن خان سلطان دارای سه اولاد به نام های: علی خان، شوکت خانم و خانم آغا بوده است. علی خان دارای دو همسر و  فاقد اولاد بوده است


3- اولاد علی محمدخان

علی محمدخان که با یکی از دختران حسین خان یاور ازدواج کرده، صاحب یک اولاد به نام محمدخان یا محمدآقا بوده است، محمدآقا نیز صاحب یک اولاد به نام مهدی خان بوده است. این اولاد نام خانوادگی کاویانی را برای خود برگزیده است. مهدی خان دارای هفت اولاد است که عبارتند از: رضا کاویانی، جواد کاویانی، فاطمه کاویانی، آمنه کاویانی، حمید کاویانی، علی کاویانی و سمانه کاویانی


4- اولاد بتول خانم

بتول خانم کوچکترین فرزند باب خان سلطان بوده، ایشان همسر آقای حاجی شیخ بوده و اولادی نداشته است